JO13

Algemeen

In deze leeftijdscategorie worden belangrijke stappen gezet in het ontwikkelingsproces van de jeugdvoetballer. In deze fase leren ze het “echte voetballen”. Een groot veld, 11 tegen 11, buitenspelregels, enz.. Al met al veel wijzigingen ten opzichte van het vertrouwde 7 tegen 7 of 9 tegen 9. In deze leeftijdscategorie gaat het er in eerste instantie om dat spelers in het 11-11, gegeven de positie die ze in een elftal innemen, leren wat de bijbehorende taken inhouden. Ofwel welke bijdrage ze moeten leveren in het aanvallen, verdedigen en omschakelen. De D-pupil moet aan het eind van deze pupillenfase op een volwaardige manier een partijspel 11 tegen 11 kunnen spelen. D-pupillen hebben verder de ideale leeftijd om de technische vaardigheden nog verder te ontwikkelen, let dus ook op een correcte technische uitvoering.

Profiel van een trainer-coach voor de D-jeugd.

Op de eerste plaats beseft hij dat de kinderen met zoveel mogelijk (vereenvoudigde) voetbalvormen geconfronteerd moeten worden die lijken op de wedstrijdsituatie. De D-jeugdtrainer-coach moet verder aan twee belangrijke eigenschappen voldoen als je de kenmerken van deze leeftijdsgroep als uitgangspunt neemt: hij moet enthousiast zijn en over voldoende eigen vaardigheid beschikken om tijdens trainingen het goede voorbeeld te kunnen geven. Als D-trainer-coach hoef je minder dan bij de E- of F-jeugd te reageren op het moment zelf. D-pupillen kunnen al een korte foutenanalyse achteraf verwerken. Ze zijn tegenwoordig zeker in staat om een aantal tactische basisprincipes uit te voeren. Dat betekent dat de D-trainer-coach in elk geval over voldoende tactische kennis moet beschikken. Een goede trainer-coach bij de D-jeugd stimuleert creativiteit aan de bal en reserveert tijd voor persoonlijke gesprekken met zijn spelers.

Leeftijdskenmerken, D-spelers wie zijn dat?

Een 1e jaars D-pupil heeft goede lichaamsverhoudingen en een goede coördinatie. Anders wordt het voor sommige 2e jaars. Zij kunnen al te maken krijgen met de zogenaamde groeispurt, een snelle lengtegroei in een relatief korte tijdsperiode. Voor de coördinatie en belastbaarheid heeft dit de nodige consequenties. Bij de D-pupillen neemt de kracht toe, zij kunnen de bal over grotere afstanden verplaatsen. Op deze leeftijd ontwikkelt zich een eigen wil, zij willen zich laten gelden. Steeds vaker zullen zij hun eigen vaardigheden vergelijken met die van anderen. Ook zullen zij kritischer zijn ten aanzien van de eigen prestatie, maar ook op die van de medespeler. Ook de trainer kan onder vuur komen te liggen! Tegelijkertijd kan hij zich in hoge mate gaan spiegelen aan idolen, zie de hoeveelheid aan clubshirts met beroemde spelersnamen in deze leeftijd. De D-pupil stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen, er is veel prestatievergelijking. Tijdens oefenvormen kunnen ze al wat langer geconcentreerd blijven en vaak zien ze het nut er wel van in. Kortom, er is hier sprake van een ideaal leerklimaat. Een D-pupil is in staat om veel meer wedstrijdgericht te trainen en complexere voetbalsituaties te overzien. Partijvormen spreken enorm aan in deze leeftijdscategorie. De D-pupil vindt het prettig wanneer hij van de trainer meer individuele aandacht krijgt. Eerst zullen ze nog op zichzelf gericht zijn, maar langzaam ontwikkelt zich een teamspeler en dus het groepsgevoel. Het begrip voor samenwerken en tactiek ontstaat. De relatie met de wedstrijd is voor deze groep in grote lijnen duidelijk. Ze zijn prestatiegericht en zetten zich voor 100% in, hoewel ze hun krachten nog slecht kunnen verdelen. Er wordt meer groepsbewust gedacht, de D-pupil kan zich al aan bepaalde groepsregels houden. Ze kennen hun plaats in de groep razend snel. In de D-jeugd wisselen spelers al veel minder van vrienden. Er ontstaan vaste vriendengroepen met een duidelijke groepsorde. Wie wat kan die is wat! Het samenwerkingsgedrag neemt toe en daarom kan er al meer aandacht voor tactiek en samenspel zijn. Dat je de wedstrijd niet alleen kunt winnen is de D-pupil duidelijk. Het vermogen om samen te spelen is sterk gegroeid. Ze zijn op dit punt goed aanspreekbaar en kunnen al beter luisteren dan hun jongere collega's. Hun bewegingsdrang is groot en middelmatige duurbelasting tot ± 20 minuten is mogelijk. Kinderen van deze leeftijdscategorie zijn enthousiast, leergierig en vragen om technische scholing. Door hun motorische ontwikkeling, zijn ze in staat om de technische vaardigheden snel aan te leren. Er is een hoger leertempo dan bij de E–pupillen.

Wat betekent dat voor de begeleiding/coaching van D-jeugd?

 • positief coachen
 • blijven motiveren
 • vertel met alle begeleiders hetzelfde verhaal: stem uw coaching op elkaar af
 • ruimte laten voor eigen ontdekkingen, niet alles voorkauwen
 • grote overstap van 7-7 of 9-9 naar 11- 11
 • individuele aandacht
 • stel vragen laat ze meedenken en zelf met antwoorden komen
 • spelen al meer plaatsgebonden (3 posities 5,8 en 11 in plaats van overal)
 • samenspel wordt steeds beter
 • ideale leeftijd om veel aandacht te besteden aan de technische uitvoering
 • stimuleren van de teamgeest (samen ergens naar toewerken)
 • benaderen en bespreken van de wedstrijd (besprekingen)
 • consequent zijn, gemaakte afspraken dienen nageleefd te worden
 • schenk veel aandacht aan teamorganisatie, teamtaken, teamfuncties en basistaken
 • visueel, laat dingen zien en gebruik hulpmiddelen

Voetbaltechnische doelstellingen – wat willen we ze leren?

Vanuit hun visie op voetbal en de logische structuur van voetbal heeft de KNVB binnen het jeugdvoetballeerproces voor iedere leeftijdscategorie een hoofddoelstelling geformuleerd en daarbij behorende aan te leren doelstellingen bij de teamfuncties aanvallen, omschakelen en verdedigen.

Hoofddoelstelling bij de D-jeugd is het leren spelen vanuit een basistaak.

Leerdoelen Aanvallen

Bij het ontwikkelen van het aanvallen gaat het om opbouwen, kansen creëren en scoren. De D-pupillen moeten leren dat naast de handelingen met bal ook de ondersteunende handelingen zonder bal zoals inzicht (het kunnen “lezen” van het spel, waarnemen, herkennen, inschatten, anticiperen en beoordelen) en communicatie (inzicht op teamniveau) steeds belangrijker worden. In deze leeftijdscategorie wordt de basis gelegd voor het juist handelen op grond van inzicht van situaties en de onderlinge samenhang van de verschillende taken. Voor het coachen van aanvallen gaat het vooral om het ontwikkelen van het waarnemen en inschatten van de juiste tijdruimtelijke verhoudingen. De D-pupillen moet leren om met elkaar zo aan te vallen dat ze tot scoren komen. Een belangrijk uitgangspunt is het zo groot mogelijk maken en houden van het veld, zowel in de lengte als in de breedte. Het spel zonder bal is in de meeste gevallen een voorwaarde voor het spel met bal. Het komt nu veel meer aan op het positie kiezen dat de tegenstander gedwongen wordt niet uitsluitend op de bal bezittende speler te moeten letten, maar ook op de vrijlopende andere spelers. De spelers moeten leren welke voetbalhandelingen op bepaalde plaatsen in een elftal van belang zijn. Een aanvaller zal in de regel vaker een individuele passeeractie maken dan een centrale verdediger. Voor de D-pupillen geldt ook dat het handelen meer en meer afhankelijk wordt van de onderlinge afstemming. De ene speler kan pas iets succesvols ondernemen als de andere spelers de voorwaarden daarvoor hebben gecreëerd.

Leerdoelen Omschakelen

Tijdens het omschakelmoment moeten de D-pupillen leren om zo snel mogelijk weer te gaan aanvallen of te verdedigen. De spelers moeten inzicht krijgen in de verschillende opties en wanneer welke optie toegepast kan worden, of juist niet.

Leerdoelen verdedigen

Bij het ontwikkelen van het verdedigen gaat het niet meer om individueel verhinderen dat een tegenstander opbouwt of eventueel scoort, maar meer het vervullen van een taak, een rol in de linie een flank of as van het team. De onderlinge accenten van de taken en de samenhang en afstemming ervan worden steeds belangrijker. Het leren van de functie van de buitenspelregel en het leren hanteren ervan is een nieuw element bij het verdedigen. Het moet duidelijk gaan worden dat alle spelers een rol hebben in het verdedigen. Het op een juiste wijze druk uitoefenen, het dekken van de tegenstander, het duelleren om de bal, de tackle, de slidings alles wat moet worden ontwikkeld en gecorrigeerd als de situatie daar om vraagt. De spelers moeten leren welke voetbalhandelingen op bepaalde plaatsen in een elftal van belang zijn.

Training

De D-pupillen trainen (indien mogelijk) twee keer per week. De oefenvormen duren ongeveer 15 - 20 minuten waarna de kinderen naar een volgende oefenvorm gaan. Deze manier van training zorgt ervoor dat de kinderen diverse oefenvormen aangereikt krijgen dus elke keer opnieuw geprikkeld worden. We starten de training met een w-up die bestaat uit voetbalcoördinatie. In de kern kiezen we oefenvormen die passen bij de doelstelling van de training. We eindigen de training met een partijspel.

Kortom de trainingen van de D-pupillen zijn gebaseerd op diversiteit en het aanleren op een manier die binnen de belevingswereld ligt van de kinderen. Tijdens deze trainingen gaat het er om dat de karakteristieke elementen van voetbal binnen de spelbedoelingen geleerd kunnen worden. Individuele ontwikkeling staat centraal. Veel balcontacten tijdens het spelen, tweebenigheid, aangepaste speelruimte, vereenvoudigde spelregels en minder complexe voetbalsituaties zijn naar de ingrediënten om het spel sneller te leren in deze leeftijd.

Concreet betekent dit dat kinderen voetbal leren door veel dezelfde voetbalhandelingen te oefenen. Kinderen leren voetballen door de spelbedoelingen zelf uit te vinden. De coach helpt kinderen om het voetbalspel te ontdekken. Er is plaats voor een korte uitleg of correctie. Geen langdurige concentratie, geen verhalen over hoe het spel gespeeld moet worden. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk: Plezier hebben in het spelletje!

Op de website www.sparta25jeugd.nl vindt U geschikte oefenstof voor elke categorie. Daarnaast beschikken wij over veel extra oefenstof uit andere bronnen om de techniek te verbeteren. Vraag er gerust naar bij de (assistenten) Hoofd Jeugdopleiding.

Wedstrijd

Sparta’25 wil graag georganiseerd, verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal spelen. Attractief maar ook effectief en realistisch voetbal op basis van een groot technisch vermogen met een optimale wedstrijdinstelling (maximale inzet, strijd, duelkracht). Goed uitgevoerd positiespel met een hoog bal tempo startend met een opbouw vanaf de keeper.

Een goede teamorganisatie vinden we belangrijk. Alle spelers dienen de gekozen teamorganisatie en de bijbehorende basistaken te kennen. De basistaken per team, linie en positie vormen het uitgangspunt voor de spelers. Alle spelers hebben zowel aanvallend als ook verdedigend een basistaak.

Voor het 11 tegen 11 hanteren we een vaste teamorganisatie waarin allerlei soorten spelers zich kunnen ontwikkelen. Bij de D-jeugd draait alles om het verder ontwikkelen van de basisvaardigheden, bij de D-pupillen is het leerdoel het leren spelen vanuit een basistaak. Spelplezier staat hierbij voorop conditie en resultaat zijn van ondergeschikt belang. Het opdragen van taken aan deze jeugdige voetballers kan al voorzichtig gebeuren. Kinderen gaan steeds meer samenwerken en zien beter het waarom van bepaalde voetbalhandelingen.

Standaard wordt gespeeld in een 1-4-3-3 formatie (11 tegen 11). De verdeling van de spelers over het speelveld in de teamorganisatie 11-11 ziet er als volgt uit:

11x11

Basistaken binnen het 11 tegen 11

Basistaak doelverdediger (1)

verdedigenomschakelenaanvallen

Positie kiezen bij schoten, voorzetten en duel 1 tegen 1.

Verwerken van de bal (handelingen met bal)

 • vallen
 • vangen
 • tippen
 • stompen

Organiseren van de verdediging (coachen) in het algemeen en specifiek bij spelhervattingen.

Na balverlies:
Snel in positie komen om het doel weer te kunnen verdedigen.

Anticiperen op bal die direct diep wordt gespeeld (rugdekking / doel verkleinen)

Na balverovering kijken of:
Direct dieptepass mogelijk?

Goede voortzetting.

Diep denken, diep spelen, meedoen in het positiespel.

Goede voortzetting d.m.v. pass, uitworp, uittrap, doeltrap.

Geen risico's nemen.

Organiseren en bewaken van de restverdediging.

 

Basistaak vrije verdediger (3)

verdedigenomschakelenaanvallen

Rugdekking verzorgen centraal en aan de zijkanten.

Oppakken doorkomende middenvelders.

Scherp (juiste moment) en sterk (juiste manier) in de duels.

Organiseren van de verdediging (coachen).

Na balverlies:
Snel in positie komen om (weer) rugdekking te kunnen geven.

Anticiperen op bal die direct diep wordt gespeeld.

Na balverovering kijken of:
Direct dieptepass mogelijk?

Goede voorbereiding d.m.v. (diepte) pass of indribbelen.

Zorgen voor een man extra om tot een goede opbouw te komen.

Inspelen (over de grond/door de lucht) van spitsen, middenvelders en verdedigers.

Op het moment dat de lange bal wordt gespeeld, aansluiten.

Aanspeelbaar zijn om terugpass mogelijk te maken.

Coachen van medespelers.

 

Basistaak rechter- en linkervleugelverdediger en voorstopper (2, 5 en 4)

verdedigenomschakelenaanvallen

Directe tegenstander dekken (binnenkant - tussen tegenstander en het doel).

Dicht bij eigen doel, kort dekken.

Scherp (juiste moment) en sterk (juiste manier) in de duels.

Schoten op doel blokkeren.

Gevaarlijkste tegenstander overnemen.

Knijpen/rugdekking geven.

Na balverlies:
Snel in positie komen en directe tegenstander dekken.

Anticiperen op bal die direct diep wordt gespeeld.

Na balverovering kijken of:
Direct dieptepass mogelijk?

Goede voorbereiding d.m.v. (diepte) pass of indribbelen.

Positie kiezen (vrijlopen, aanbieden).

Met de juiste snelheid inspelen van medespelers (diep denken/diep doen).

Verplaatsen van het spel.

Terugpass mogelijk maken.

Mee aansluiten richting middenlijn bij lange bal van doelverdediger.

Geen risico's nemen.

 

Basistaak rechter- en linkermiddenvelder (6 en 8)

verdedigenomschakelenaanvallen

In eigen zone spelen en positie kiezen tussen tegenstander en eigen doel.

Kort dekken in de omgeving van de bal.

Druk op de balbezittende tegenstander - dieptepass voorkomen en niet laten uitspelen.

Scherp (juiste moment) en sterk (juiste manier) in de duels.

Naar kant van de bal toe rugdekking geven en ruimte wegnemen (knijpen).

Gevaarlijkste tegenstander overnemen.

Als op de bal gejaagd wordt, geen ontsnappingsmogelijkheid bieden.

Na balverlies:
Zo snel mogelijk omschakelen.

Speler dicht bij de bal dieptepass voorkomen, druk op de bal.

Snel in positie komen en directe tegenstander dekken.

Snel rugdekking geven en ruimte wegnemen.

Na balverovering kijken of:
Direct dieptepass mogelijk?

Diepgaande spelers, buitenspel?

Eventueel zelf loopactie in de diepte (omzeilen buitenspel).

Uitwaaieren, positiespel spelen.

Controlerende taak, balans.

Ruimte creëren om tot goed positiespel te komen.

Niet lopen met de bal (balverlies).

Geen risico's (breedtepasses).

Niet steeds voor de linker- en rechterspits de ruimte dichtlopen.

Bij aanval aan de andere kant opduiken in het strafschopgebied of positie kiezen voor afvallende bal (kopkracht / schieten van afstand).

 

Basistaak centrale middenvelder (10)

verdedigenomschakelenaanvallen

In eigen zone spelen en positie kiezen tussen tegenstander en eigen doel.

Kort dekken in de omgeving van de bal.

Druk op de balbezittende tegenstander - dieptepass voorkomen en niet laten uitspelen.

Scherp (juiste moment) en sterk (juiste manier) in de duels.

(Naar kant van de bal toe) rugdekking geven en ruimte wegnemen.

Opvangen inschuivende centrale verdediger tegenpartij.

Als op de bal gejaagd wordt, geen ontsnappingsmogelijkheid bieden.

Na balverlies:
Zo snel mogelijk omschakelen.

Speler dicht bij de bal dieptepass voorkomen, druk op de bal.

Snel in positie komen en directe tegenstander dekken.

Snel rugdekking geven en ruimte wegnemen.

Na balverovering kijken of:
Direct dieptepass mogelijk?

Diepgaande spelers, buitenspel?

Eventueel zelf loopactie in de diepte (omzeilen buitenspel).

Uitwaaieren, positiespel spelen.

Kiezen van de juiste positie, niet te diep spelen / dienend ten opzichte van de centrale spits.

Ruimte creëren om tot goed positiespel te komen.

Niet lopen met de bal (balverlies).

Geen risico's (breedtepasses).

Komen in scoringspositie (opduiken in het strafschopgebied of positie kiezen voor de afvallende bal).

Maken van doelpunten.

 

Basistaak rechter- en linker vleugelspits (7 en 11)

verdedigenomschakelenaanvallen

Veldbezetting: ruimte klein maken (naar binnen knijpen).

Niet alleen verantwoordelijk voor directe tegenstander.

Ruimte op middenveld verdedigen (knijpen).

Dieptepass voorkomen (dwingen tot breedtepass).

Niet laten uitspelen, tijd winnen, zodat medespelers kunnen herstellen.

Overnemen andere (gevaarlijkere) tegenstander.

Bal veroveren.

Na balverlies:
Zo snel mogelijk omschakelen.

Dicht bij de bal, dieptepass voorkomen, druk op de bal.

Knijpen, pressen op de bal, niet uitgespeeld worden.

Na balverovering kijken of:
Je direct kunt scoren?

Of dat je een medespeler kunt laten scoren.

Loopacties in de diepte (breed of binnendoor)

 • let op buitenspel

Ruimte zo snel mogelijk groot maken (uitwaaieren).

Positie kiezen / ruimte creëren.

Vrijlopen, aanbieden breed en diep ("lezen van de opbouw").

Individuele actie, 1-2 combinatie.

Voorzetten geven.

Bij voorzetten van de andere kant erbij zitten.

Doelpunten scoren.

 

Basistaak centrumspits (9)

verdedigenomschakelenaanvallen

Veld klein maken en in samenwerking met de vleugelspitsen opbouw tegenpartij storen / afschermen.

Dwingen tot breedtepass / dieptepass wegnemen.

Niet laten uitspelen.

Druk op balbezitter, juiste moment aanval op de bal.

Opvangen van opkomende verdediger.

Na balverlies:
Zo snel mogelijk omschakelen.

Dicht bij de bal, dieptepass voorkomen, druk op de bal.

Niet uitgespeeld worden.

Na balverovering kijken of:
Je direct kunt scoren?

Of dat je een medespeler kunt laten scoren.

Loopacties in de diepte

 • let op buitenspel

Ruimte zo snel mogelijk groot maken.

Vrijlopen, aanbieden breed en diep ("lezen van de opbouw").

Alert zijn op de dieptepass.

Individuele actie, 1-2 combinatie.

In scoringspositie komen.

Scoren van doelpunten.

Ruimte creëren voor opkomende middenvelders en vleugelspitsen.

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25