De Wedstrijd

Hier vindt u de belangrijkste informatie die u nodig hebt voor het coachen van wedstrijden.


INHOUDSOPGAVE


WAT IS EEN WEDSTRIJD?

Een wedstrijd is niets meer en niets minder dan een meetpunt in de ontwikkeling van een speler en een team. In de wedstrijd wordt duidelijk hoe iedereen ervoor staat. Wat wordt al wel, en wat nog niet beheerst. Op basis van o.a. de gespeelde wedstrijden komt de trainer/coach tot een doelstelling voor de training.


HOE BEREID JE EEN WEDSTRIJD VOOR?

Om het leerproces tijdens een wedstrijd te verbeteren is het verstandig een wedstrijd goed voor te bereiden.

Stel tijdens de voorbereiding jezelf de volgende vragen:

- Hoe ga je spelen?
Wat is je teamorganisatie en wie gaan er spelen?

- Wat is het doel?
Kijk naar het handelen van de spelers op trainingen of tijdens wedstrijden in relatie tot teamtaken, teamfuncties en voetbalhandelingen. Wat wil je graag verbeteren?

- Hoe ga je dat bereiken?
Welke teamtaken en individuele basistaken geef je de spelers mee?

- Heb ik mijn doel bereikt?
Controleer en evalueer. Zou de teamorganisatie het gewenste leereffect kunnen hebben?
Pas indien nodig de posities of bijbehorende taken aan.


HOE GA JE SPELEN?

Voetbal bestaat slechts uit aanvallen, verdedigen en omschakelen, dit noemen we teamfuncties. Bij elke teamfunctie horen teamtaken. Deze teamtaken worden uitgevoerd met voetbalhandelingen.

TeamfunctieTeamtaakVoetbalhandelingen
Aanvallen Opbouwen (creëren van kansen) Aannemen, dribbelen enz.
  Scoren (benutten van kansen) Schieten, koppen enz.
Verdedigen Storen (voorkomen van het creëren van kansen) Duel, druk zetten enz.
  Voorkomen van scoren Blokkeren, sliding enz.
Omschakelen Zo snel mogelijk weer aanvallen of verdedigen  

De teamtaken, teamfuncties en voetbalhandelingen worden uitgevoerd in een bepaalde teamorganisatie. De teamorganisatie bepaald hoe de spelers verdeeld zijn over het veld, de posities (het speelsysteem).

Sparta’25 speelt in haar jeugdopleiding in een vaste teamorganisatie. Door in een vast systeem te voetballen kan er wedstrijdgericht getraind worden. Spelers gaan wedstrijdsituaties in oefenvormen herkennen en het geoefende toepassen in de wedstrijd. Daarnaast kunnen spelers makkelijker meespelen met andere teams, omdat zij op de hoogte zijn van de taken bij aanvallen, verdedigen en omschakelen.

WedstrijdvormTeamorganisatie jeugd Sparta’25
4 tegen 4 1-2-1
7 tegen 7 1-3-3
9 tegen 9 1-3-2-3
11 tegen 11 1-4-3-3

Bij alle teams dient het streven van de begeleiding erop gericht te zijn om elke speler van het team evenveel speeltijd te geven. De trainer/coach is verantwoordelijk voor de wisselbeurten en bepaalt wie op welk moment als wissel begint.

De volgende zaken kunnen meespelen bij wisselbeurten:

 • trainingsopkomst
 • trainingsinzet
 • nakomen teamafspraken
 • gedrag

Maak hier duidelijke afspraken over tijdens de informatiebijeenkomst met het team aan het begin van het seizoen.


WAT IS HET DOEL VAN DE WEDSTRIJD?

De spelbedoeling van voetbal is helder: meer doelpunten maken dan je tegenstander; winnen.
We maken ons soms zorgen over het belang dat trainers, leiders en ouders toedichten aan het resultaat van jeugdwedstrijden. Bij welke ontwikkeling dan ook, hoort het maken van fouten. Door iets niet goed te doen, kan iemand leren hoe hij het wel moet doen. Dat kan er toe leiden dat een wedstrijd wordt verloren. Het uiteindelijk resultaat van de wedstrijd is zeker in de onderbouw onbelangrijk. Door het belang van het winnen van wedstrijden centraal te stellen en kinderen onder druk te zetten, worden ze onzeker en bang om fouten te maken. Dit zal uiteindelijk ten koste gaan van het plezier dat ze beleven aan voetbal en van hun voetbalontwikkeling.

Een speler met zelfvertrouwen functioneert beter. Laat spelers merken dat je vertrouwen in ze hebt. Laat ze merken dat het helemaal niet erg is als ze fouten maken. Laat merken dat je ze blijft steunen, als ze het maar blijven proberen. Leer spelers zelfvertrouwen te hebben en te durven voetballen. Een goede pass of passeeractie is op jonge leeftijd winst. Ben enthousiast en positief.

De ontwikkeling is belangrijker dan het resultaat!

Winnen wordt wel steeds belangrijker naarmate de opleiding vordert. Leer uw spelers altijd maximale inzet, strijd en duelkracht te tonen. Bij het coachen van F-pupillen handel je anders dan bij A-junioren. Je moet rekening houden met de leeftijdskenmerken van een bepaalde categorie en per categorie ligt het accent op andere teamtaken, andere teamfuncties en andere voetbalhandelingen. In de leerplannen wordt dit per categorie verder uitgewerkt. Bij elke categorie horen bepaalde opleidingsdoelstellingen die we willen bereiken.

Als u een team gaat trainen/coachen is het noodzakelijk kennis te hebben van het betreffende leerplan!


WELKE TAKEN GEEF JE DE SPELERS MEE?

Vanuit een teamorganisatie kan aan alle spelers een individuele basistaak worden toegekend.
Deze basistaak heeft betrekking op hoe een bepaalde speelpositie concreet ingevuld dient te worden. Verder kunnen ook nog basistaken toegekend worden aan het team of aan een bepaalde linie. Wat streeft men na als team of linie en wie voert welke voetbalhandeling waar, wanneer en hoe uit?

Er zijn erg veel basistaken die je mee kunt geven aan een speler, linie of team. Maak goede keuzes anders wordt het complex. Pupillen kun je 2 tot 3 basistaken meegeven in een bespreking. Junioren maximaal 4. Probeer als trainer de spelers te herinneren aan de getrainde oefenstof en geef ze taken mee die belangrijk zijn of die de speler nog niet beheerst. Denk hierbij aan de doelstellingen per leeftijdscategorie die terug te vinden zijn in de leerplannen.


HOE BEOORDEEL JE DE WEDSTRIJD?
TeamfunctieTeamtaakOG
Aanvallen Opbouwen: creëren veel scoringskansen.    
  Scoren: Benutten veel scoringskansen.    
  Opmerkingen:    
Verdedigen Storen: Voorkomen het creëren van scoringskansen.    
  Voorkomen van scoren.    
  Opmerkingen:    
Omschakelen Zo snel mogelijk weer aanvallen of verdedigen.    
  Opmerkingen:    
Individuele spelerOpmerkingen
   
   
   
CoachOpmerkingen
   


AANVULBELEID BIJ SPELERSTEKORT

Het aanvulbeleid is vastgesteld om helderheid te creëren, onenigheden te voorkomen en de hoofdtrainers/coaches ruime mogelijkheden te geven om eventuele spelerstekorten op te lossen.

Niet alle situaties zijn op papier vast te leggen, het is vooral belangrijk zoveel mogelijk op te lossen binnen het eigen team en te denken in de volgorde: het belang van de club, de ontwikkeling van de speler, het eigen teambelang, het eigen belang.

Recht op aanvulling is er wanneer het minimum aantal spelers (+ 2 wissels) NIET beschikbaar is binnen het eigen team.

Een verzoek tot aanvulling dient gedaan te worden bij de hoofdtrainer/coach van het andere team. Met als uitgangspunt onderstaande basisafspraken.

Basisafspraken:

  1. Als eerste zoeken we naar een oplossing binnen het eigen team.
  2. Daarna zoeken we naar een oplossing met spelers die bij hun eigen team al speeltijd gehad hebben of die dag geen wedstrijd hebben, bijvoorbeeld als er een speler nodig is voor een reserverol. Als een team het af denkt te kunnen met één wisselspeler is dat ook prima.
  3. Als laatste doen we eventueel pas een beroep op een ander team, bijvoorbeeld als er een speler nodig is voor een basisplaats.
  4. De prestatieteams kunnen een voorkeur voor een specifieke speler aanvragen. De overige teams kunnen een speler voor een bepaalde positie of linie aanvragen.
  5. Een lager team dient altijd de gewenste speler te leveren aan het hogere team, mits deze speler in het uithelpende team goed presteert. Indien het uithelpende team daardoor minder dan het minimum aantal spelers (zie boven) heeft kan het uithelpende team ook aanvulling aanvragen volgens de basisafspraken.
  6. Indien de stand op de ranglijst van het vragende of het uithelpende team daar aanleiding toe geeft dient hier rekening mee gehouden te worden.
  7. De intentie moet zijn de uithelpende speler zoveel mogelijk speeltijd te geven als beloning voor de positieve opstelling, ter stimulering van de ontwikkeling, en ter motivatie voor een volgende keer. Het wedstrijdverloop of de omstandigheden kunnen echter dusdanig zijn dat het niet verstandig is. De reden daarvan dient de trainer/coach op de wedstrijddag goed te communiceren met de uithelpende speler.
  8. Voor de speler, die op de wedstrijddag nog niet gespeeld heeft, geldt een gehele of gedeeltelijke reserverol bij een hoger team als een wisselbeurt bij zijn eigen team.
  9. Spelers zijn verplicht mee te werken aan de afspraken, weigeren spelers dat dan zijn zij op de wedstrijddag ook niet speelgerechtigd voor hun eigen team én kan een schorsing opgelegd worden. A1 spelers moeten zich beschikbaar stellen voor de selectie van Sparta’25.
  10. Bij meningsverschillen of onvoorziene situaties beslist de Assistent Hoofd Jeugdopleiding van betreffende categorie en/of de Hoofd Jeugdopleiding. Bij het aanvullen van spelerstekorten dienen deze ten alle tijden via de mail op de hoogte te zijn.


COACHEN TIJDENS DE WEDSTRIJD

Een coach vertaalt de wedstrijd voor de spelers naar een duidelijk na te streven doel. Voor de spelers gaat het om winnen. Als trainer moet je naast het willen winnen van wedstrijden ook de ontwikkeling van het team en de individuele spelers bevorderen. Dat is de belangrijkste taak voor de coach; de ontwikkeling.

Voor de wedstrijd

Start met een korte wedstrijdbespreking:
- De bespreking moet boeiend zijn voor de spelers.
- Houd de bespreking kort en krachtig.
- Maak de bespreking visueel.

Bij de F en E-jeugd zal de wedstrijdbespreking voornamelijk bestaan uit het motiveren en enthousiast maken van de spelers. Geen “tactische besprekingen”, wel wat hele simpele basistaken (“iedereen helpt verdedigen”) en individuele opmerkingen.

Vanaf de D-jeugd worden ook tactische zaken besproken en komen een aantal van onderstaande zaken aan bod:
- specifieke omstandigheden (belang van de wedstrijd / weersomstandigheden)
- eventueel karakteristieken van de tegenpartij
- teamorganisatie
- opstelling/wisselspelers
- afspraken (taken en handelingen) bij uitvoering aanvallen/ verdedigen / omschakelen
- spelhervattingen
- individuele aanwijzingen (kan ook tijdens de warming up)

Een warming up is belangrijk om lichaam en geest voor te bereiden op de wedstrijd o.a. om de focus richting wedstrijd te leggen en ter voorkoming van blessures. Een intensief afgeronde warming up zorgt ervoor dat de spelers geconcentreerd en “scherp” aan de wedstrijd beginnen.

Spartaantjes en Mini’s: Geen warming-up voor de jongsten. Geef de spelers een paar ballen of doe een tikspel en laat ze zich lekker uitleven.
F en E-jeugd: Kies voor een vaste voetbalvorm van 10 minuten waarin allerlei voetbalhandelingen terugkomen die ook in de wedstrijd nodig zijn. Blijf aanwezig en coach op een juiste uitvoering.
D en C-jeugd: Begin de eerste 10 minuten met voetbalcoördinatie vormen. Daarna komt een voetbalvorm van 10 minuten aan de beurt. Kies voor vaste voetbalvormen waarin allerlei voetbalhandelingen terugkomen die ook in de wedstrijd nodig zijn. Kies voor een vast patroon dat de spelers zelf uit kunnen voeren. Blijf aanwezig en coach op een juiste uitvoering.
B en A-jeugd: Start 10 minuten met loop- en coördinatievormen. Daarna komen 2 voetbalvormen van ieder 10 minuten aan de beurt. Kies voor vaste voetbalvormen waarin allerlei voetbalhandelingen terugkomen die ook in de wedstrijd nodig zijn. Kies voor een vast patroon dat de spelers zelf uit kunnen voeren. Geef ze verantwoordelijkheid, maar blijf dit wel controleren.

Tijdens de wedstrijd

Coachen is het beïnvloeden van spelers. De primaire doelstelling van coachen is het ontwikkelen van een betere uitvoering van de teamfuncties en teamtaken en de bijbehorende voetbalhandelingen. In de praktijk komt dit neer op het individueel coachen van spelers zodat deze leren de voetbalhandelingen nog beter uit te voeren onder een steeds grotere weerstand.

Laat één ding duidelijk zijn: de spelers komen om te voetballen en niet om naar de trainer te luisteren. Alles wat je rondom of tijdens de wedstrijd doet en/of zegt moet kort zijn en gericht op het beter (leren) voetballen van de spelers. Het is een voorwaarde dat spelers begrijpen wat je bedoelt en er daadwerkelijk wat mee kunnen doen tijdens de wedstrijd.

Wat een trainer doet en zegt voor, tijdens en na de wedstrijd is gebaseerd op wat hij heeft gezien tijdens een eerdere wedstrijd en/of de wedstrijd die wordt gespeeld. Op basis van wat je ziet kom je als trainer/coach tot een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten staan centraal tijdens de bespreking(en) en het maken van coachopmerkingen. Probeer niet over alles wat te willen zeggen en voorkom het van de hak op de tak springen.

Beperk je tot wat je ziet in relatie tot de structuur van voetballen:

Het aanvallen - opbouwen/kansen creëren
  - scoren / kansen benutten
Het verdedigen - storen (het voorkomen van opbouwen/kansen creëren)
  - scoren (het voorkomen van kansen benutten)
Het omschakelen - het weer snel deelnemen aan aanvallen en verdedigen

Stel vragen: Hoe kunnen we dat beter doen? Laat de spelers meedenken, maak het voetbalprobleem hun probleem. Wat je zegt moet daarbij natuurlijk aansluiten op het niveau en de belevingswereld van de spelers. Daarom zal je tegen een F-pupil andere dingen zeggen dan tegen een speler van de D-pupillen. Een F-speler zal je meer aanspreken op hoe hij baas over de bal kan worden in simpele bewoordingen. Bij een D-speler heb je het al meer over zijn taak binnen het elftal en het samenwerken met andere spelers. De coachdoelstelling zal dus tijdens een wedstrijd verschillend zijn.

Na de wedstrijd

In de onderbouw kun je kort de indrukken van de "wedstrijd" verzamelen en samenvatten en de spelers zelf laten vertellen. Bv. “jongens, wat ging er goed, wat ging er niet goed? We verloren heel snel de bal. We zullen er tijdens de training extra veel aandacht aan besteden."

In de bovenbouw laat je spelers eerst zelf praten over hun eigen /andermans functioneren. Probeer een relatie te leggen naar dingen die tijdens de training, wedstrijd aan de orde zijn geweest of in een bespreking zijn gezegd. Schroom niet om namen te noemen. Positieve en negatieve punten mogen op deze leeftijd duidelijk benoemd worden.

Individueel kun je enkele aspecten accentueren, zoals het steeds aan de verkeerde kant passeren/dekken, het verkeerd timen bij kopduels, het niet coachen van elkaar, etc., maar ook positieve punten als goede inzet, goed gelukte korte corner, goede opbouw, prima verzorgd positiespel, juiste moment herkent met drukzetten, goede benadering van de scheidsrechter, etc.


COMPETITIE INDELING

Er kan door Sparta’25 een beperkte voorkeur aangegeven worden. De uiteindelijke indeling wordt door de KNVB bepaald.

Voor alle prestatieteams zal een voorkeur aangegeven worden voor een zo hoog mogelijke klasse op het ingeschatte niveau. Voor alle recreatieteams zal een voorkeur aangegeven worden voor een klasse op het ingeschatte niveau met maximale kans op spelplezier.

De indelingsverzoeken die richting de KNVB gaan worden verzorgd door de wedstrijdsecretaris in overleg met HJO en zijn assistenten.

Het programma van de competitie zal worden verstrekt via de website www.sparta25.nl.


AFMELDEN VOOR WEDSTRIJDEN

Voetbal is een teamsport. Daarom wordt van elke speler verwacht dat hij bij alle wedstrijden aanwezig is. Natuurlijk kan het voorkomen dat je verhinderd bent (bijvoorbeeld door ziekte). Laat dit dan i.v.m. voorbereiding van de wedstrijd z.s.m. weten aan de trainer/coach. Afspraken hierover maak je met het team aan het begin van het seizoen tijdens de informatiebijeenkomst. Wanneer de trainer/coach verhinderd is zorgt hij zelf voor vervanging.

Het kan zich gedurende het seizoen voordoen dat vanwege de weersomstandigheden wedstrijden geen doorgang kunnen vinden. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij dit z.s.m. via onze website (www.sparta25.nl) kenbaar maken. Wanneer een wedstrijd om een andere reden geen doorgang kan vinden zal de trainer/coach de spelers zelf op de hoogte brengen. Ook hierover worden aan het begin van het seizoen afspraken gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst met het team.


MATERIALEN EN KLEDING

Voor aanvang van de wedstrijd kunnen de ballen, hesjes, tassen en pionnen door de leider worden aangevraagd bij de terreinmeester. Deze noteert het aantal ballen.

Het dragen van scheenbeschermers is door de KNVB verplicht gesteld. Tevens dient elke speler bij aanvang van de wedstrijd zijn shirt in zijn voetbalbroek te dragen.

Na afloop van iedere wedstrijd moet iedereen zich douchen. Uit oogpunt van hygiëne dragen spelers altijd slippers. Het kleedlokaal dient schoon te worden achtergelaten! Na afloop van de wedstrijd wordt het gebruikte materiaal gezamenlijk opgeruimd. De wedstrijdtenues mogen naar het washok. De andere materialen in het materialenhok en de ballen bij de terreinmeester.

In overleg met het team kan er gekozen worden voor een dienstrooster. Het is goed om spelers verantwoordelijkheid te geven. Zorg er echter ten alle tijden voor dat de taken goed worden uitgevoerd. De trainer/coach is hoofd verantwoordelijk.

Wees zuinig op de aangeboden materialen en kleding!


TEAMBEGELEIDING

Prestatieteams

De begeleiding van de prestatieteams wordt samengesteld door de Hoofd Jeugdopleiding en zijn assistenten in samenspraak met VTZ.

Recreatieteams

De begeleiding van de recreatieteams wordt samengesteld door de Assistenten Hoofd Jeugdopleiding in samenspraak met de Hoofd Jeugdopleiding.

FunctieRol
Trainer/Coach Hoofd aanspreekpunt van een team.
Voetbaltechnisch verantwoordelijk.
Assistent Trainer/Coach Assisteert de trainer/coach.
Bij afwezigheid trainer/coach neemt de assistent de rol en verantwoordelijkheden van de trainer/coach over.
Leider/Vlagger Begeleid spelers/ouders en zorgt dat organisatorische zaken goed lopen binnen het team. Assistent scheidsrechter bij de junioren.

Maak voor aanvang van het seizoen duidelijke afspraken over de begeleiding binnen een team. Dit kan prima tijdens de informatiebijeenkomst voorafgaande aan het seizoen.


VERVOER

Zorg dat de fiets waarmee je naar Sparta’25 komt in orde is. Speciaal als het eerder donker begint te worden is het van groot belang dat de verlichting in orde is. Wij vragen hierbij dringend aan de ouders om hier mede op toe te zien.

Voor het vervoer naar de uitwedstrijden zullen wij een beroep moeten doen op de ouders van onze spelers. Info gaat via de leider. Maak hier duidelijke afspraken over tijdens de informatiebijeenkomst aan het begin van het seizoen.

In verband met de veiligheid verzoeken wij u erop toe te zien dat de spelers de autogordels dragen, ook op de achterbank. Tenslotte hebben we op dat moment ook de verantwoording over kinderen van anderen.


SCHORSINGEN

Een door de KNVB opgelegde schorsing wordt door Sparta’25 overgenomen. Schorsingen en eventuele waarschuwingen gaan in de regel gepaard met geldboetes. Bij wangedrag binnen of buiten het veld kan ook door de club een disciplinaire straf worden opgelegd, variërend van uitsluiting van trainingen of wedstrijd tot royement.


STAGE

Spelers van Sparta’25 worden, indien zij hiervoor in aanmerking komen, uitgenodigd voor teams van de KNVB. Het is belangrijk dat de speler en zijn ouders hier goed contact over hebben met zijn trainer/coach. De Hoofd Jeugdopleiding en zijn assistenten zijn hier ook van op de hoogte.

Ook kan een BVO er voor kiezen om een speler uit te nodigen voor enkele wedstrijden en trainingen. De trainer/coach en (assistent) Hoofd Jeugdopleiding moet hiervan op de hoogte worden gebracht door ouders of speler.

Sparta’25 heeft een samenwerkingsverband met Helmond Sport. Dat is vastgelegd in een contract. Voor meer informatie kunt u terecht bij VTZ.


NORMEN EN WAARDEN

Als team van Sparta ’25 horen wij de naam van onze vereniging evenals onze sponsor op een correcte manier uit te dragen en hoog te houden. Heb daarom respect voor onze begeleiding, medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. Dit geldt niet alleen voor de spelers maar ook voor onze toeschouwers/ ouders. Supporteren mag, graag zelfs. Maar laat het coachen over aan de trainers. Schroom niet om elkaar hierop aan te spreken.

Mocht u toch vragen of opmerkingen hebben kunt u terecht bij de normen en waarden commissie. Raadpleeg ook de website www.sparta25.nl

Instagram

Fout: API koppeling ontbreekt

Tweets

Volg Sparta'25